top of page

Algemene
voorwaarden

Artikel 1. Definities 

1.1. Bureau Smalt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 88119106
 
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Bureau Smalt een overeenkomst heeft afgesloten.
 
1.3. Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Bureau Smalt te bepalen werkzaamheden die door Bureau Smalt verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.
 
1.4. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 
1.5. Diensten: alle diensten die Bureau Smalt voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het voor bedrijven ontwerpen van logo’s, flyers, branding-onderdelen en websites. Daarnaast het verzorgen van profielfoto’s en fotoreportages en ontwerp van social media visuals.
 
1.6. Webhosting: de computersystemen t.b.v. opslag en/of doorgifte van gegevens aan derden via internet waarop de overeenkomst tussen de klant en Bureau Smalt betrekking kan hebben.

1.7. Website: www.studiosmalt.com.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Bureau Smalt en opdrachtgever(s), waarop Bureau Smalt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
2.2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd. 
 
2.3. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Bureau Smalt of door akkoord gaan via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden Bureau Smalt en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 
2.4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Bureau Smalt, waarbij derden betrokken worden.
 
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.
 
Artikel 3. Offertes

3.1. Offertes van Bureau Smalt zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door Bureau Smalt gemaakte offertes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 
3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Bureau Smalt het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

 
3.3. Bureau Smalt behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 40% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Bureau Smalt de opdracht zal gaan uitvoeren. 
 
3.5. Alle door Bureau Smalt gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten, reistijd, reiskosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.6. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.7. Bureau Smalt behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

 
3.8. Bureau Smalt behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.9. In de offerte wordt opgenomen hoeveel revisies de klant binnen de opdracht mag laten doorvoeren.

3.10. Bureau Smalt is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
 
Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Bureau Smalt verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
 
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
 
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Bureau Smalt binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten
 
4.4. Bureau Smalt heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden (in verband met teksten, fotografie, websitedesign, webhosting) zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
 
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Bureau Smalt zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Bureau Smalt wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Werkzaamheden welke door een derde partij worden uitgevoerd vallen buiten de vergoeding van 30% en worden nog extra in rekening gebracht. 

4.7. Indien Bureau Smalt, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Bureau Smalt gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Bureau Smalt in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Bureau Smalt uitgevoerde werk te vergoeden.
 
4.8. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.  
 
Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Bureau Smalt

5.1. Bureau Smalt garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Bureau Smalt spant zich in om de gegevens die Bureau Smalt voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Bureau Smalt met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Bureau Smalt is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Bureau Smalt uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering. 

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Bureau Smalt eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Bureau Smalt en/of overige promotionele uitingen van Bureau Smalt.
 
5.6. Bureau Smalt is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Bureau Smalt tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 
 
5.7. Bureau Smalt behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan het logo en/of de huisstijl zoals deze door Bureau Smalt is opgeleverd.

5.8. Bureau Smalt is niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van software, plugins, thema’s of applicaties die niet door Bureau Smalt zijn gebruikt en/of geïnstalleerd.

5.9. Bureau Smalt behoudt zich het recht om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. De eerste factuur voor 50% geldt als aanbetaling. De tweede factuur voor de overige 50% wordt bij oplevering van de website of ander designwerk gefactureerd.

5.10. Ten aanzien van de webhosting activiteiten geldt dat deze niet direct zullen worden beëindigd. De klant krijgt maximaal 3 maanden de tijd om de website en e-mail bij een andere hosting partij onder te brengen. Na deze termijn van 3 maanden is Bureau Smalt niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens en websitedata. 

5.11. Bureau Smalt stelt de klant in de gelegenheid jaarlijks de webhosting en/of domeinregistratie te verlengen. Indien de klant geen verlenging wenst, dient de webhosting en/of domein binnen 3 werkdagen verhuisd te worden naar de nieuwe hostingpartij.

5.12. In geval van verhuizing van de website en de webhosting naar de nieuwe hostingpartij, is de klant en de nieuwe hostingpartij verantwoordelijk voor de verhuizing. Bureau Smalt biedt de verhuisgegevens aan de klant aan en zal haar uiterste best doen de verhuizing zo soepel te laten verlopen.

5.13. In geval van onmacht in de zin van artikel 11.1 en artikel 11.3 en in het bijzonder bij de ontbinding van Bureau Smalt door overlijden, zijn passende maatregelen getroffen met een externe partij om zorg te dragen voor de overdracht van website, webhosting en domeinnamen. 

5.14. Bureau Smalt werkt virtueel samen met haar opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met Bureau Smalt een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.
 
Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor de klant, en het herroepingsrecht


6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Bureau Smalt te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Bureau Smalt onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Taeelman om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bureau Smalt zijn verstrekt, heeft Bureau Smalt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Bureau Smalt steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Bureau Smalt geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Bureau Smalt binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na oplevering van de website met uitzondering van artikel 5.8. Bureau Smalt streeft ernaar de klacht binnen 48 uur in behandeling te nemen. De klant vrijwaart Bureau Smalt één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Bureau Smalt nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Bureau Smalt niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

 
6.7. Wanneer Bureau Smalt inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Bureau Smalt is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Taseeelman tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

6.9. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Bureau Smalt mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. 

6.10. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.
 
6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Bureau Smalt 

6.13. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

6.14. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.15. Bureau Smalt kan diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
 
Artikel 7. Levering en levertijd

7.1. De door Bureau Smalt te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Bureau Smalt opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. 

7.2. Een door Bureau Smalt vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Bureau Smalt niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Bureau Smalt, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Bureau Smalt mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Bureau Smalt beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

7.6. Wanneer de levering door Bureau Smalt onverhoopt vertraging oplevert, zal Bureau Smalt dit zo spoedig mogelijk per e-mail aan de klant mededelen.

7.7. Aan de leveringsplicht van Bureau Smalt zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bureau Smalt geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.8. De definitieve oplevering van de website of ander designwerk (zoals bijv. logopakket of branding pakket) geschiedt pas na volledige betaling van de aan de klant verstuurde factuur. 

Artikel 8. Betaling


8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Bureau Smalt verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bureau Smalt biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. 

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Bureau Smalt besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Bureau Smalt besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Bureau Smalt voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Bureau Smalt verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Bureau Smalt kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Bureau Smalt een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.


8.9. Alle door Bureau Smalt geleverde producten en diensten blijven eigendom van Bureau Smalt totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Bureau Smalt zijn voldaan.

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, websites, website codes, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Bureau Smalt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door Bureau Smalt geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Bureau Smalt, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Bureau Smalt en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Bureau Smalt.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Bureau Smalt ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Bureau Smalt, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Bureau Smalt geleverde producten blijven eigendom van de klant.


9.6. Bureau Smalt is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Bureau Smalt plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Bureau Smalt vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Bureau Smalt recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

9.9. De klant ontvangt indien nodig bij oplevering van de diensten sub licenties voor het gebruik van door Bureau Smalt geïnstalleerde plugins op de website. Deze sub licenties zijn geldig zo lang de overeenkomst tussen Bureau Smalt en de klant duurt. Bij of na het einde van de overeenkomst komen deze sub licenties te vervallen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst Bureau Smalt en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Bureau Smalt kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Bureau Smalt onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €3.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Bureau Smalt uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Bureau Smalt dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bureau Smalt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Bureau Smalt toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Bureau Smalt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Bureau Smalt geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Bureau Smalt.

10.5. Bureau Smalt is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart Bureau Smalt voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Bureau Smalt. 

10.7. Bureau Smalt is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht


11.1. Bureau Smalt is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Bureau Smalt is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Bureau Smalt weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Bureau Smalt kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met Bureau Smalt een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. 

Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan tussen partijen voor onbepaalde tijd tot aan opzegging, tenzij anders is overeengekomen. 

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Bureau Smalt opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.

12.4. Beide partijen, zowel klant als Bureau Smalt, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Bureau Smalt de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Bureau Smalt voortvloeiende verplichting;

 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;

 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Bureau Smalt;

 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;

 • bij terugkerende betalingsproblemen.

 • Bureau Smalt zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.


12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Bureau Smalt vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. Bureau Smalt behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Bureau Smalt overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13. Conformiteit

13.1. Bureau Smalt zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Bureau Smalt in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Bureau Smalt worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Bureau Smalt aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Bureau Smalt

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Bureau Smalt te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Bureau Smalt, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14. Bijzondere bepalingen domeinnaam registratie

14.1. Indien is overeengekomen dat Bureau Smalt voor de klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts hetgeen bepaald in dit artikel.

14.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Bureau Smalt vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

14.3. De klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Bureau Smalt, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

14.4. Domeinnamen worden in beginsel geregistreerd op naam van Bureau Smalt. Derhalve blijft de klant volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Bureau Smalt tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Bureau Smalt geen bemiddeling heeft verleend.

14.5. Indien de klant Bureau Smalt verzoekt de domeinnaam niet op naam van de klant te registreren dan vrijwaart de klant Bureau Smalt tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

Artikel 15. Webhosting

15.1. Indien is overeengekomen dat Bureau Smalt voor de klant webhosting diensten zal leveren in welke vorm dan ook (shared hosting, wordpress hosting, vps hosting, dedicated hosting, co-location, etc), geldt voorts hetgeen bepaald in dit artikel.

15.2. Het is de klant niet toegestaan om informatie te publiceren of aan te bieden via (de servers van) Bureau Smalt die op enige wijze strijdig zijn met geldende wet of regelgeving in Nederland. Hieronder valt zeker te verstaan, doch niet uitsluitend, enige informatie die:

 • inbreuk maakt op intellectuele eigendommen;

 • smadelijk;

 • bedreigend;

 • beledigend;

 • racistisch;

 • haat zaaiend;

 • discriminerend is;

 • porno of kinderporno bevat;

 • de privacy van derden schendt of;

 • verwijzen naar dergelijke informatie op websites van derden.


15.3. Bureau Smalt is te allen tijden gerechtigd aangifte te doen indien de klant informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. Bureau Smalt is dan gerechtigd en mogelijk verplicht om de met handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de klant in het kader van een onderzoek.

15.4. Indien de klant herhaaldelijk informatie beschikbaar stelt via de servers van Bureau Smalt die vallen onder de categorieën als neergelegd in artikel 15.2 of op enige wijze strijdig zijn met enige wet of regelgeving is Bureau Smalt gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden zonder dat de klant het recht toekomt van restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien Bureau Smalt op het moment van ontbinding, onder omstandigheden als omschreven in dit lid, nog vorderingen op de klant heeft, worden deze vorderingen direct opeisbaar.

15.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 15.2 is het de klant niet toegestaan spam te versturen vanaf de servers van Bureau Smalt. Het is de klant eveneens niet toegestaan om nieuwsbrieven te versturen vanaf de servers van Bureau Smalt waarin de ontvanger niet de mogelijkheid wordt geboden zich af te melden voor deze nieuwsbrief.

15.6. De klant dient zich te gedragen conform de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen en in overeenstemming te handelen met de Netiquette zoals weergegeven in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt). De klant zal zich ook houden aan toekomstige aanpassingen van deze Netiquette.

15.7. Het is de klant ten strengste verboden om overige gebruikers van de door Bureau Smalt aangeboden diensten te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Bureau Smalt.

15.8. Bij het tot stand komen van de overeenkomst zal Bureau Smalt de klant informeren over het maximaal te verbruiken dataverkeer, diskruimte en andere resources. 
Indien de klant de overeengekomen hoeveelheid resources overschrijdt, is Bureau Smalt gerechtigd de webhosting diensten van de klant te onderbreken. De klant kan tegen betaling overstappen naar een pakket met meer resources en op deze manier de dienst hervatten.

15.9. De klant gaat een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.

15.10. De duur van de overeenkomst hoeft niet te worden verlengd. +/- 30 dagen voor het aflopen van de hosting/domeinnaam informeert Bureau Smalt de klant. Indien de klant expliciet aangeeft de overeenkomst niet automatisch te willen voortzetten zal deze automatisch door Bureau Smalt worden beëindigd.

15.11 Bureau Smalt zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door Bureau Smalt opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen.

15.12. Bureau Smalt biedt 7 back-ups per dag (tot 2 maanden terug te zoeken) van de door de klant op de servers van Bureau Smalt geplaatst informatie. Het is derhalve ook de verantwoordelijkheid van de klant om back-ups te maken van de op de servers bij Bureau Smalt opgeslagen informatie. Bureau Smalt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de teloorgang van informatie.

Artikel 16. Overige bepalingen en toepasselijk recht

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bureau Smalt en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Bureau Smalt alleen bindend indien en voor zover deze door Bureau Smalt uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

16.3. Bureau Smalt spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.

16.4. Indien Bureau Smalt op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

16.5. Zowel de klant als Bureau Smalt zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

16.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

16.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Bureau Smalt hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bureau Smaltpartij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.9. De klant en Bureau Smalt zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

16.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in Noord Holland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Bureau Smalt en de klant.

bottom of page